GDPR - Privacyverklaring

Kort, Bondig en Verstaanbaar

Hilde Van Vugt Coaching bewaart de gegevens die jij met ons deelt op een veilige manier en enkel voor intern gebruik.  Deze gegevens zullen wij dus niet met anderen delen, tenzij dit uitdrukkelijk door jezelf gevraagd is (bv. bij doorverwijzing naar een arts).

Wil je graag inzicht in jouw gegevens of jouw gegevens laten verwijderen?  Stuur dan deze vraag naar Frank Caljé: frank@hildevanvugt.be

Wettelijk

Hilde Van Vugt Coaching, gevestigd Hanegreefstraat 20, B-3940 Hechtel-Eksel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.hildevanvugt.be
Hanegreefstraat 20
B-3940 Hechtel-Eksel
+32470805080

 
Frank Caljé is de Functionaris Gegevensbescherming van Hilde Van Vugt Coaching. Hij is te bereiken via frank@hildevanvugt.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hilde Van Vugt Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Hilde Van Vugt Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hilde Van Vugt Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je optimaal te kunnen begeleiden in een (online) traject
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming
Hilde Van Vugt Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hilde Van Vugt Coaching) tussen zit. Hilde Van Vugt Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen voor automatische besluitvorming:

 • /

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hilde Van Vugt Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Hilde Van Vugt Coaching verwijdert alle persoonlijke gegevens uiterlijk 5 jaar na het laatste contact.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Hilde Van Vugt Coaching verstrekt geen informatie aan derden, uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (en met jouw expliciete goedkeuring) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hilde Van Vugt Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hilde Van Vugt Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar frank@hildevanvugt.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer (en Burgerservicenummer (BSN)) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hilde Van Vugt Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hilde Van Vugt Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.